Отговор от 13.02.2015 г. на МОСВ, подсписано от Янка Георгиева, Ръководител на Управляващия орган на ОП "Околна среда" (ОПОС), към Становище от 08.12..2014 г. за формално провеждане на консултациите със заинтересованите страни по проекта , изпълняван от "Пролес инженеринг" ООД за нов План за управление на Национален парк "Пирин". Изпратено до Тома Белев, Председател на УС на Асоциацията на парковете в България като автор на становище от името на БФБ, Зелени Балкани и БААТ като членове на Консултативния комитет към НП Пирин и на АПБ, БФКА и СДП "Балкани", като участници в семинар със заинтересованите страни на 27.11.2014 г. След проверки Управляващият орган по ОПОС върху изпълнението на заданието на "Пролес инженеринг" МОСВ се изказва за липса на нарушения по:

  1. неподходящо съчетаване на работни срещи на екипа по изпълнение със семинари със заинтересованите страни
  2. части 1.24 и 1.25 не са достаяние на обществеността и до семинара за обсъждането им на 27.11. 2014г. е разработена малка част от тях
  3. в еднодневния семинар на 27.11. 2014 г. са представени и обсъдени под 50% от обхвата на 1 част от Плана за управление.

В отговора си МОСВ прехварля на ДНП Пирин отговорността да реши дали обсъждането на част 1 да се върне за повторно разглеждане.