Настоящото ръководство си поставя за цел да даде конкретни и практични препоръки за прилагащите законодателството по Натура 2000, които могат да се използват в рамките на настоящото законодателство с цел подобряване включването на гражданите и заинтересованите страни в процеса по управление на Натура 2000.  Ние сме убедени, че по-доброто информиране на всички заинтересовани за условията и протичането на административните процеси е в основата на намаляването на конфликтите.

Наръчникът е изработен в рамките на Дейност 7 на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 2, процедура BG05SFOP001-2.009.