Разпореждане от 16.10.2017г на Басейнова дирекция Западнобеломорски район до ВИК ООД-Перник за дейности на телевизионния формат "Фермата" на територията на санитарно-охранителната зона на яз. Студена, които противоречат на забранителните и ограничителните режими на Заповед №РД-630/10.08.2012 на МОСВ за санитарно-охранителната зона по силата на Закона за водите. Определя се в рамките на 14 дни от получаване на разпореждането ВИК ООД-Перник да приведе терените в първоначалния им вид.