Докладът е изготвен в рамките на дейност 2 на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 2, процедура BG05SFOP001-2.009. Има за цел да анализира начина на включване на гражданите, собствениците, бизнес и НПО в процесите по управление на Натура 2000 мрежата, включително финансиране, органи за управление, контрол, мониторинг, докладване и информираност.