Становище по чл.2, ал.2 №ПД-925(1)/21.04.2021 , ПИ:66528.501.44

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Етапно строителство на двуетажна жилищна сграда. четири преместваеми сгради и допълващо застрояване - лятна кухня в УПИ VIII, кв.4 (ПИ:...