Body

Едногодишен проект на АПБ за разработване на онлайн архив за защитените територии започна на 11 септември 2013 г.

Идеята на Асоциацията е за систематизация и предоставяне на онлайн достъп до архивни документи по обявяването и развитието на мрежата от защитени територии в България, най-старите от които датират от 20-те години на миналия век. Повечето документи, предоставени на АПБ, са с различни източници и характер, но имат възможно приложение при работа по случаи в днешно време. Архивът ще предоставя публичен онлайн достъп до документите на широк кръг ползватели - НПО, местни инициативни групи, структури на държавната администрация, разследващи журналисти и други, - като подпомага и работата по анализ на конкретни спорни инвестиционни намерения на Коалиция "За да остане природа в България", на която АПБ е член.

Идеята на АПБ за дигитализация на архива е отдавнашна, като в настоящия момент става възможно да се осъществи благодарение на финансиране от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство http://ngogrants.bg/.