Уведомително писмо в отговор на заявление с вх. №15-00-3/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация. Искане на предствяне на материален носител на следната инфорнация. 

В Отговор се съобщава, че областния управител на обл. Благоевград не е упълномощавал свои служители, които да установят нарушенияпо реда на Закона на биологичното разнообразие съгласно разпоредбите на чл.130 от ЗБР. Съответно няма издаваи актове за установяване на нарушенияпо реда на чл. 124,ал.1 и 3, чл 125 и чл 128в от ЗБР. както и наказателни постановления