Указание на МОСВ за установяване на срока на правно действие за решенията на компетентните органи по ОВОС и по преценка необходимостта от ОВОС