Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда със заведение за хранене бистро-етапно строителство в ПИ:66528.501.652; Кабел 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ) пред ПИ:66528.501.136 до електромерно табло пред ПИ:66528.501.652"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Е. Костова