Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за собствени нужди в ПИ:66528.501.560"