Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ:66528.501.239"