Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Частична реконструкция на ВМр.НН и изнесено мерене, УПИ: Х-13 УПИ VII-20, кв.4, ул.Липите"