Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПР за ПИ:66528.501.703 (УПИ IV и УПИ X, кв.26), с цела разделяне на имота на 2 УПИ"