Становище №ПД-3003(1)/04.12.2019 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение: "Изграждане на ваканционно селище в ПИ:66528.4.263 (стар идентификатор 004245) и изискано становище, свързано с работата на монтирано пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчни води в обекта.