Становищe на основание чл. 95 ал. 2 от ЗООС и чл. 9 ал 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС от 16 НПО до Консорциум Хидроенергийно строителство и МОСВ, с копие доНационална служба за защита на природата, РИОСВ Благоевград и Бернска конвенция относно обхват на доклад по ОВОС за инвестиционно предложение за строеж на МВЕЦ "Кресна -1"  –предполагаемо от март месец 2004 г. Подписали са 16 НПО, които настояват:

  1. Заданието по ДОВОС да отговаря на Методологическото ръководство за оценка на планове и проекти, значително влияещи върху НАТУРА 2000, за частта преминаваще през Кресненския пролом
  2. Кресненският пролом и включеният в него резерват Тисата да бъдат разглеждани като защитена дона по Директивата за местообитанията
  3. Изтъкват конкретни точки, които да се включат в заданието за ДОВОС
  4. При отказ на инвеститора да отрази в ДОВОС изискванията по Директивата за местообитанията, МОСВ да възложи собствена експертиза.