Решение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда за сезонно ползване" местоположение: землище гр. Созопол , м/ст "Алепу" , УПИ VII-012130, община Созопол гр. Бургас 

инвесриционно то предложение предвижда застрояване на двуетажна силна сграда за курортен отдих с общи 80 легла и 22 паркоместа. 
Мотиви: Строитеслтвото на обекта ще се реализира  на  необработваема селскостопанска земя и отговаря на устойчитито развитие на територията и др.