Инвестиционното предложение предвижда изграждането на вилно селище с капацитет 140 обитатели и 30 паркоместа в рамките на две защитени зони с международни значение. 0001001 "Ропотамо" и BG0002041 "Комплекс Ропотамо". 

Реализацията на инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху "Бакърлъка" код BG0002077 за опазване на дивите птици. "Реализирането на онвестиционното намерение предполага необратимо въздействир върху видния състав на характерната дива флора и фауна, предмет на опазване на 33"Комплекс Ропотамо" и 33"Ропотамо". Възможна е промяна на видовия състав и числеността на популации." и др.