Преюдициално запитване — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Директива 92/43/ЕИО — Член 12, параграф 1 — Строга система за опазване на животинските видове — Приложение IV — Cricetus cricetus (обикновен хомяк) — Места за почивка и места за размножаване — Повреждане или унищожаване — Изоставени места