Протокол №394 на ИАОС за изпитване на подземни води от извор Черна в ПП "Врачански Балкан", 2008г