Искане от члена на УС на СДП Балкани,Иван Христов от 15.10.2004 г. до Басейнова дирекция Западно-Беломорски район и до РИОСВ Благоевградсрещу издаване разрешителни за водоползване на р. Влахина и р. Ощава, поради потенциално увреждане на ЗМ Кресненски пролом и резерват "Тисата".